Πρόγραμμα G: Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης

Με το ανωτέρω πρόγραμμα ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και συγκεκριμένα οι χώρες, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν θα χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις, με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική υποβοήθηση και διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα μας.
Mεταξύ των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι η αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Αρχής Προσφυγών για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής (COI), ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, σύστημα τηλεδιερμηνείας, η σύσταση 2 Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου για την εξέταση αιτημάτων ασύλου των ευπαθών ομάδων μεταναστών, η δημιουργία Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης και Ασύλου και Μητρώου Διερμηνείας για τις Υπηρεσίες του Υ.ΜΕ.ΠΟ κ.α.
Όσον αφορά τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ευαίσθητες ομάδες μεταναστών, ιδίως στους ασυνόδευτους ανήλικους, προβλέπονται μεταξύ άλλων:
 Σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης δομών προστατευμένης φιλοξενίας και φροντίδας αιτούντων διεθνούς προστασίας, ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων.
 Υπηρεσίες Διερμηνείας στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή ‘’1107’’ για τη βοήθεια σε ασυνόδευτους ανήλικους.
 Δημιουργία δομής φιλοξενίας χωρητικότητας 100 ατόμων για εξαιρετικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες θύματα σεξουαλικής/φυλετικής κακοποίησης, γυναίκες σε κατάσταση κύησης ή λοχείας).

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος G, το οποίο θα χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων έργα και δράσεις του Υ.ΜΕ.ΠΟ. ανέρχεται σε 19.411.765 €.
Στις 31.10.2017 υπεγράφη το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Δότριων Χωρών και της Ελλάδας και στις 18.12.2018 στις Βρυξέλλες έλαβε χώρα η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Συνεργασίας με θέματα agenda την αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού, που θα διέπει τις συναντήσεις της Επιτροπής, την υιοθέτηση του Εννοιολογικού Κειμένου του Προγράμματος, τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων καθώς και τον σχεδιασμό των διμερών δράσεων.
Στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος και με σκοπό την σύνταξη Προγραμματικής Συμφωνίας και κατάρτισης του Συμφώνου Υλοποίησης και των Συμφώνων Πράξης του Προγράμματος G καθώς και την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύναψης εταιρικής συνεργασίας από πλευράς μας με φορείς των χορηγών, αντιπροσωπεία του ΥΜΕΠΟ, υπό τον Γ.Γ του Υπουργείου, επισκέφθηκε το Όσλο, από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2019 και είχε συναντήσεις στα Κεντρικά Γραφεία του UDI (Διεύθυνση Μετανάστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Νορβηγίας).