Υπηρεσία Ασύλου – Στατιστικά στοιχεία 31-05-2019

Greek_Asylum_Service_data_May_2019_el