Υπηρεσία Ασύλου – Στατιστικά στοιχεία 30-06-2019

Greek_Asylum_Service_data_June_2019_gr