Υπηρεσία Ασύλου – Στατιστικά στοιχεία (07-06-2013 έως 30-07-2019)

Greek_Asylum_Service_data_July_2019_gr