Αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας

όπως προβλέπονται από το Π.Δ. 82/2017 Άρθρα 32-33

Άρθρο 32

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

1.Από την δημοσίευση του παρόντος στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η Ειδική Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4384/2016 και μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων.

2.Η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από τη Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων.

 

Άρθρο 33

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

1.Η Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων είναι αρμόδια για την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, τις φυσικές και τεχνικές καταστροφές, και όσων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

2.Η Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:

α. Το Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής β. Το Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Επικοινωνιακών Κρίσεων γ. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

3.Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ περιλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. τον σχεδιασμό και τον αποτελεσματικό συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των συναρμοδίων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας, β. την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για θέματα σχετικά με την προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική, γ. την έκδοση ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, στοιχείων και ενημερώσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, δ. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για το θέμα όπως ενδεικτικά το Συντονιστικό Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

4.Το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ περιλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. τον σχεδιασμό και την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν από φυσικές και τεχνικές καταστροφές καθώς και πάσης φύσεων εκτάκτων γεγονότων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,

β. την ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές και τεχνικές καταστροφές,

γ. την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, στοιχείων και ενημερώσεων, δ. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για το θέμα όπως ενδεικτικά τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τον ΟΑΣΠ, το Κυβερνητικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το ΕΣΡ, το Υπουργείο Εσωτερικών, τη CERT ΕΛΑΣ, ε. τη συμβολή στην επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και στην αντιμετώπισή τους μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5.Το ΤΜΗΜΑ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) περιλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη κινητοποίηση και τη δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, β. τις εξουσιοδοτήσεις χειρισμού διαβαθμισμένου υλικού,

γ. την διατύπωση εισηγήσεων για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, δ. την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου σε θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

Μέγεθος Γραμμάτων